phone

Contact Us

Gandhinagar


Admin Office
Mukhyamantri Amrutum Yojana
Commissionerate of Health
Block 5, Jivaraj Mehata Bhavan,
Gandhinagar - 382010, Gujarat - India
Tel:
Fax:
mayojanagujarat@gmail.com